TULILLA - DOLLAGÁTTIS: neʹttčuäjtõs säʹmmla ǩeerjlažvuõđ looʹjin eeʹjjin


Lääʹddjânnam säʹmmlaž spesiaalǩeʹrjjpõrtt lij tåimmjam 30 eeʹjj. Õhtt spesiaalǩeʹrjjpõõrt kõskksain tuejjõõzzin lij haʹŋǩǩeed sääʹmnorldõʹǩǩe sääʹmǩiõllsaž da sääʹmteeʹmmlaž ǩeerjlažvuõtt. Lääʹddjânnmest čõõđtum sääʹmnorldõõǥǥ käunnje käʹtteeʹjen. Lääʹddjânnam sääʹmǩiõl liâ tâʹvvsääʹm-, aanarsääʹm- da nuõrttsääʹmǩiõl.

Sääʹmnorldõk aaʹlji nårrjed juʹn 1970 lååǥǥast pieʹǩǩen Ruäʹvnjaarǥ lâʹnnǩeʹrjjpõõrt Lappi- juâǥǥas aunstõõzz. Mättʼtõsministeria miõđi teäggtõõzz sääʹmspesiaalǩeʹrjjpõrtt tåimmjummša eeʹǩǩen 1990.

Prääʹzneǩčuäjtõs Tulilla – čuäʹjat säʹmmla mooččâdǩeerjlažvuõđ šõddmõõžž njäälmlast maainâs- da juõiggäʹrbbvuõđâst ǩeerjlažvuõttân ǩeerjlažvuõđi jooukâst. Čuäjtõs älgg 1600 -lååǥǥast da ouddân kronologlânji 2020 -lååǥǥ räjja. Teäddõs lij looʹjjin eeʹjjin 1990-2020. Lââʹssen čuäjtõs pohtt ouʹdde kõskksaid jåårǥlõõzzid da antologiaid de ǩeerjlažvuõtt- tuʹtǩǩõõzz da -histoor.

Mooččâdǩeerjlažvuõđ vuässõs da nårrjummuž sääʹmnorldõõǥǥâst eʹtǩǩee še lååǥǥain.

Neʹttčuäjtõs äuʹǩǩad sääʹmǩeerjlažvuõđ Ǩeʹrjjsamm - seiddu. Lookkâm diploom seiddu liâ norrum päärnai- da nuõriǩeerjlažvuõđ tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõlin. Täin seeidain liâ teâđ ǩeeʹrjteeʹjin da tuejjõõzzi siiʹsǩin. Neʹttčuäitõõzzâst tuejjõõzz liâ liŋkktõttum Lappi ǩeʹrjjpõõrt Finna vuäǯǯamvuõtt -teâđaid. Finnast kuâsttje še tuejjõõzzi vuäʹniǩ siiʹsǩe eʹtǩǩõs. Säʹmmla mooččâdǩeerjlažvuõđ čuäjtõs lij leämmaš õlmmsest Lappi- juâǥǥsest ǩeäzza 2020. Juʹn čuäitõõzz plaaneempoodd tuʹmmje seʹrdded čuäitõõzz še netta, što tõn taʹrjjeem kuâsttmõš sääʹmǩeerjlažvuõtte leʹčči vueiʹtlvummus veiddsânji vuäǯǯamnalla.